زیست شناسی Biology
علمی-آموزشی  
قالب وبلاگ
لینک های مفید

ادامه سوالات صفحه2

5-غده های مربوط به تنیدن تاردرچه قسمتی ازبدن عنکبوت قراردارند؟تارعنکبوت ازچه موادی ساخته شده است؟

6-پروتئین های تشکیل دهنده ی تارعنکبوت چه ویژگی هایی دارند؟

7-ساختارتارعنکبوت ونحوه ی عمل آن راتوضیح دهید.

8-چه عاملی به تارعنکبوت خاصیت کشسانی فراوان می دهد؟

9-گوناگونی کدام یک ازمولکول های زیستی ،زمینه ی گوناگونی جانداران است؟

10-چه عاملی ویژگی شیمیایی هرعنصررابه وجودمی آورد؟

11-گوناگونی مولکول های آلی به چه علت است؟

ادامه سوالات صفحه ی 3

5-درشت مولکول چیست؟باذکرمثال

6-مونومرچیست ؟باذکرمثال

7-مونومرهای تشکیل دهنده ی پروتئین ها وDNAچه نام دارند؟وچندنوع هستند؟

8-واکنش سنتز آب دهی راتوضیح دهید.

9-واکنش هیدرولیزراتوضیح دهید.

ادامه سوالات صفحه ی 5

5-ساده ترین هیدرات های کربن چه نام دارند؟وچه نقشی دارند؟

6-مهمترین مونوساکاریدهارانام ببرید.

7-مهم ترین مونوساکاریدهای 5کربنی و6کربنی رانام ببرید.

8-گلوکزدرخون انسان چه نقشی دارد؟

9-منابع فروکتوزوگلوکزولاکتوزرانام ببرید.

10-دی ساکاریدچیست؟(دی ساکاریدچگونه به وجودمی آید؟)

11-گلیکوژن درچه سلول هایی ازبدن انسان ذخیره می شود؟ومنبع چه ماده ای است؟

12-گلیکوژنی که درغذاهای جانوری وجوددارد،دردستگاه گوارش مابه چه ماده ای هیدرولیزمی شود؟

13-نقش پلی ساکاریدهارادرسلول بنویسید.

14-الف)نقش سلولزرابنویسید.ب)سلولزچه ویژگی هایی دارد؟

15-فیبزیل سلولزی چگونه تشکیل می شود؟

16-دیواره ی سلولی گیاهان چگونه به وجودمی آید؟

17-چراغذای اصلی بعضی ازجانوران مانندگاووموریانه ،سلولزاست؟

ادامه سوالات صفحه ی 7

8-یکی ازمهم ترین وظایف مولکول های چربی درون سلول ها چیست؟

9-چربی وپلی ساکاریدراازنظرانرژی مقایسه کنید.

10-روغن های نباتی مایع راچگونه به حالت جامددرمی آورند؟

11-ویژگی بیشترچربی های جانوری رابنویسید.

12-خوردن چربی های جانوری موجب چه بیماری هایی می شود؟

13-انواع لیپیدهارانام ببرید.

14-ویژگی های فسفولیپیدهارابنویسید.

15-الف)ویژگی های موم هارابنویسید.ب)نقش(کار)موم هارابنویسید.

16-کلسترول جزءکدام دسته ازچربی هااست؟وچه نقشی دارد؟

17-افزایش کلسترول خون موجب چه بیماری های می شود؟

18-ویژگی ساختاری مشترک استروئیدهاچیست؟

19-واحدسازنده ی پروتئین هارانام ببرید.

ادامه سوالات صفحه 13

11-دی پپتیدچیست؟

12-پروتئین چیست؟

13-نقش آنزیم کاتالازرادرسلول های جگربنویسید.

14-منظورازاینکه آنزیم هاعمل اختصاصی دارندچیست؟

15-چراسلول ازهرکدام ازآنزیم هابارهااستفاده می کند؟

16-جایگاه فعال آنزیم راتعریف کنید.

17-فراورده (درواکنش آنزیمی)چیست؟

18-گرماوتغییرات اسیدی بودن محیط،چه اثری برآنزیم دارد؟

19-چه عاملی باعث سرعت بخشیدن به عمل آنزیم می شود؟

20-افزایش دماچگونه باعث افزایش سرعت عمل آنزیم می شود؟

 

21-هریک ازعوامل زیرچه اثری برسرعت عمل آنزیم هادارند؟

افزایش دماتا45درجه   --گرمای بیش ازحد  --سم هامثل( سیانید-آرسنیک-حشره کش ها)—ویتامین ها—موادمعدنی

22-بعضی ویتامین هاوموادمعدنی ،چگونه باعث افزایش سرعت عمل آنزیم می شوند؟

23-سم ها مانند:سیانیدوآرسنیک وحشره کش ها،چگونه فعالیت آنزیم ها رامتوقف می کنند؟

24-کارپروتئازها ولیپازهاچیست؟یک موردازکاربردآن هارابنویسید.

25-یکی ازویژگی های آنزیم های موجوددرپودرهای لباس شویی رابنویسید.

26-یک موردازکاربردآنزیم هادرخانه رابنویسید.

27-کاربردپروتئازهارادرصنعت بنویسید.

28- کاربردآمیلازهارادرصنعت بنویسید.

29- کاربردسلولازرادرصنعت بنویسید.

30- کاربردکاتالازرادرصنعت بنویسید.

31-امروزآنزیم هایی که درخانه وصنعت کاربرددارندراچگونه تهیه می کنند؟

32-واکنش های انرژی زاراتعریف کنید.

33-انرژی ای که درواکنش های انرژی زاآزادمی شود،به چه شکل هایی درمی آید؟

34-ATPازچه بخش هایی ساخته شده است؟

ادامه سوالات صفحه 22

5-نحوه ی حرکت وتغذیه درتریکودیناچگونه است؟

6-نقش مژک هاوخارهای اتصال دهنده رادرتریکودینابنویسید.

7-چه ویژگی هایی موجب شده است که تریکودینا،سلولی تخصص یافته باشد؟

8-یک تفاوت وسه شباهت بین تریکودیناوسلول های بدن انسان بنویسید.

9-نقش ژن هارادرتریکودینا بنویسید.

10-نقش غشای پلاسمایی رابنویسید.

11-نقش هسته ومژک هارادرسلول بنویسید.

12-ذره بین چیست؟بزرگنمایی آن چقدراست؟بزرگنمایی ذره بین راچگونه نمایش می دهند؟

13-میکروسکوپ چیست؟

14-میکروسکوپ های موجوددرآزمایشگاه مدارس ازچه نوعی هستند؟

15-میکرومتر(میکرون)چیست؟(واحداندازه گیری سلول واجزای آن چیست؟)

16-نحوه ی کارمیکروسکوپ نوری راتوضیح دهید.

17-نمونه چیست؟باذکرمثال

18-بزرگنمایی چیست؟بزرگنمایی میکروسکوپ نوری چقدراست؟

19-ریزنگارچیست؟

20-بزرگنمایی یک تصویرراچگونه نشان می دهند؟

21-عوامل مهم درمیکروسکوپی رانام ببرید.(جواب:1-بزرگنمایی2-قدرت تفکیک)

22-میکروسکوپی یعنی چه؟

23-توانایی هرابزارنوری به چه عاملی بستگی دارد؟باذکرمثال

24-انواع میکروسکوپ الکترونی رانام ببرید.وکارهریک رابنویسید.

25-چرامیکروسکوپ های الکترونی جایگزین میکروسکوپ های نوری نشدند؟

26-کوچکترین ودرازترین سلول هارانام ببرید.

27-اندازه ی کوچکترین وبزرگترین سلول های گیاهی وجانوری چقدراست؟

28-چراتخمک پرندگان حجیم است؟

29-چراسلول های ماهیچه ای وعصبی درازند؟

30-چراکوچک بودن اندازه گلبول های قرمز مفیداست؟

ادامه سوالات صفحه ی28

11-وقتی سلول های زنده روی کره ی زمین پدیدآمدند،کدام یک ازآن هازنده ماندند وتولیدمثل کردند؟

12-چه سلول هایی برمحدودیت اندازه چیره شده اند؟

13-سلول های پروکاریوتی ویوکاریوتی شامل چه سلول هایی هستند؟

14-ناحیه ی نوکلئوئیدی چیست؟

15-چراDNAوپروتئین های همراه آن درناحیه ی نوکلئوئیدی درتماس مستقیم بادیگرمحتویات سلول هستند؟

16-دیواره سلولی باکتریایی چیست؟وچه نقشی دارد؟

17-کپسول درچه قسمتی ازباکتری قراردارد؟وچه نقشی دارد؟

18-پیلی چیست ؟وچه نقشی دارد؟

19-تاژک چیست ؟وچه نقشی دارد؟

20-اندامک های غشادارراتعریف کنید.

21-هورمون های استروئیدی وH2O2درچه اندامک هایی ساخته می شوند؟

22-چگونه استروئیدها ازتخریب به وسیله ی H2O2درامان می مانند؟

23-سانتریول درچه سلول هایی وجوددارد؟ودرچه سلول هایی دیده نمی شود؟

24-تفاوت سلول های جانوری وگیاهی رابنویسید؟

25-تاژک سلول های یوکاریوتی و باکتری ازچه نظرمتفاوت هستند؟

26-نقش دیواره ی سلولی رادرگیاهان بنویسید.

27-دیواره ی سلولی گیاهی وباکتری ازچه نظرمتفاوت هستند؟

28-کلروپلاست درچه جاندارانی دیده می شود؟(جواب:1-گیاه 2-بعضی ازآغازیان)

29-واکوئل چیست وچه نقشی دارد؟

30-سانتریول واسکلت سلولی ازچه اجزایی ساخته شده اند؟

31-ریبوزوم های موجوددرسیتوپلاسم،درچه قسمت هایی ازسیتوپلاسم دیده می شوند؟

32-چراغشای سلول نسبت به مواد تراوایی نسبی دارد؟

33-بیشترین تعدادمولکول های غشا،چه مولکول هایی هستند؟

34- چرامولکول های فسفولیپیدی به صورت دولایه قرارمی گیرند؟

(ویژگی مولکول های فسفولیپیدی چیست؟)

35-چرامولکول های آب به مقداراندک ازغشا عبورمی کنند؟

36-انواع پروتئین های غشا رانام ببریدوویژگی وکارآن هارابنویسید؟

37-انواع کانال هارانام ببرید.

ادامه سوالات صفحه ی 29

4-ریبوزوم های پروکاریوتی ویوکاریوتی راباهم مقایسه کنید.وویژگی آن هارابنویسید.

ادامه سوالات صفحه ی34

10-دستگاه غشای درونی چیست؟

11-ویژگی های غشای شبکه ی آندوپلاسمی رابنویسید.

12-کاراصلی دستگاه غشایی درونی چیست؟

13-چراشبکه ی آندوپلاسمی زبررابه این نام می خوانند؟

14-شبکه ی آندوپلاسمی زبرازچه اجزایی ساخته شده است؟

15-پادتن چیست؟وچگونه ساخته می شود؟

16-مراحل ساخته شدن وبسته بندی یک پروتئین ترشحی رادرشبکه ی آندوپلاسمی زبر توضیح دهید.

17-وزیکول انتقالی چیست؟

18-کارشبکه ی آندوپلاسمی صاف رابنویسید.

19-تعداد اجسام گلژی درهرسلول چه تعداداست؟واین تعدادبه چه عاملی بستگی دارد؟

ادامه سوالات صفحه ی36

6-کارکلروپلاست چیست؟کلروپلاست درچه جاندارانی دیده می شود؟

7-فتوسنتز چیست؟

8-بستره(استروما)چیست؟

9-کارگرانوم چیست؟

10-چه موادی درپلاست هاذخیره می شود؟

11-ماتریکس چیست؟

12-بیشترواکنش های شیمیایی مربوط به تنفس سلولی ،درچه قسمتی ازمیتوکندری روی می دهد؟

13-ویژگی هاوکارغشای درونی میتوکندری رابنویسید.

14-نقش(کار)کریستا،درغشای درونی میتوکندری رابنویسید.

ادامه سوالات صفحه ی40

7-شیب انتشاریعنی چه؟ودرچه جهتی است؟

8-حرکت خالص مولکول هادرانتشارچگونه محاسبه می شود؟باذکرمثال

9-نتیجه ی نهایی انتشاریک ماده چیست؟

10-انتشارتسهیل شده چیست؟وبه وسیله کدام یک ازپروتئین های غشا صورت می گیرد؟

11-اگزوسیتوزچیست؟

12-آب ازچه طریقی به سلول واردیاخارج می شود؟

13-بایک آزمایش خاصیت نفوذپذیری انتخابی غشا وفشاراسمزی راتوضیح دهید.

14-اگریک گلبول قرمزخون رادرآب خالص فروببریم،چه اتفاقی می افتد؟چرا؟

15-چرادردرون بدن ما،سلول نبایددرخطرترکیدن قرارداشته باشد؟

16-اگریک سلول گیاهی رادرآب فروببریم چه اتفاقی می افتد؟

17-چراتورژسانس درگیاهان خشکی بسیارمهم است؟

18-چراتورژسانس دربرگ مهم است؟

19-پلاسمولیزچیست؟

20-چراگیاهان علفی به تورژسانس متکی هستند؟

ادامه سوالات صفحه ی47

16-انواع جانداران راازنظر تعدادسلول نام ببریدوویژگی های آن هارابنویسید؟

17-کلنی چیست؟چه جاندارانی به صورت کلنی هستند؟

18-ویژگی های ولوکس رابنویسید؟

19-نحوه ی تولیدمثل درولوکس راتوضیح دهید.

20-نتیجه تمایزچیست؟

21-بافت پوششی درچه قسمت هایی ازبدن وجوددارد؟

22- غشای پایه چه نقشی دارد؟وازچه اجزایی(موادی) ساخته شده است؟

23-انواع بافت پوششی رانام ببرید.

24-باذکرمثال نشان دهیدکه ساختارهرنوع بافت پوششی باوظیفه ای که آن بافت برعهده دارد،متناسب است.

25-نوع بافت پوششی رادرمواردزیرمشخص کنید.

(1-درون مری  2-اتاقک های هوایی شش ها  3-لوله های نفرون 4-سطح درونی روده  5-سطح درونی رگ های خونی)

26-غشای موکوزی چیست؟وچه نقشی دارد؟

27-موکوزچیست؟وچه نقشی دارد

28- بافت پیوندی سست درچه قسمت هایی قراردارد؟چه نقشی دارد؟ویژگی های آن رابنویسید؟

29-اجزای تشکیل دهنده وویژگی های بافت  خون رابنویسید.

30-انواع بافت پیوندی که ماده ی بین سلولی آن هامتراکم یاجامداست رانام ببرید.

31-بافت پیوندی رشته ای ازچه اجزایی ساخته شده است؟ودرچه قسمتهایی ازبدن دیده می شود؟

32-انواع بافت پیوندی که درآن هاکلاژن وجودداردرانام ببرید.

33-ماده ی بین سلولی استخوان شامل چه موادی است؟

34-انواع بافت ماهیچه ای رانام ببرید.

35-نقش زردپی هارابنویسید.

36-چرابه ماهیچه اسکلتی ،ماهیچه ی مخطط نیزمی گویند؟

37-بزرگ شدن ماهیچه ی مخطط(اسکلتی)چگونه صورت می گیرد؟

38-بافت ماهیچه ای صاف درچه قسمت هایی ازبدن دیده می شود؟

39-ویژگی انقباض  درسلول های ماهیچه ی صاف چیست؟

40-تفاوت ها وشباهت های بافت های ماهیچه ای مخطط-قلبی وصاف رابنویسید.

41-نورون چیست؟

42-کاردندریت وآکسون چیست؟

43-انواع سلول های بافت عصبی رانام ببرید.وکارآن هارابنویسید.

ادامه سوالات صفحه ی53

15-بافت مغزوپوست،درچه قسمتی ازریشه وساقه ی گیاهان علفی قراردارد؟

16-تقسیم سلولی درجانوران وگیاهان درچه بخش هایی صورت می گیرد؟

17-مناطق مریستمی راتعریف کنید.

18-مهمترین مناطق مریستمی گیاهان علفی جوان رانام ببرید.ومحل آن هارامشخص کند.

19-سلول های بنیادی راتعریف کنید.وویژگی آن هارابنویسید.

20-مریستم ها وبافت هادرگیاهان چگونه به وجودمی آیند؟

21-کارمریستم راسی ساقه چیست؟

22-کاربرگچه های حاصل ازمریستم راسی ساقه چیست؟

23-کارروپوست رادرساقه بنویسید.

24-کارپوستک(کوتیکول)چیست؟

25-پوست درچه قسمتی ازساقه قراردارد؟وانواع بافت های پوست رانام ببرید.

26-کلرانشیم چیست؟ودرچه قسمتی ازگیاهان دیده می شود؟باذکرمثال

27-ویژگی سلول های جوان کلرانشیم رابنویسید.

28-ویژگی های بافت کلانشیمی رابنویسید.

29-فیبرهاواسکلرئیدهاراباهم مقایسه کنید.

30-ویژگی های مغزساقه رابنویسید.

31-انواع بافت هادی رانام ببرید.ونقش آن هارابنویسید.

32-ویژگی های سلول های آوندچوبی وآوندآبکش رابنویسید.

33-تراکئیدهاوعناصرآوندی درچه گیاهانی دیده می شوند؟آن هاراباهم مقایسه کنید.

34-ویژگی های آوندآبکشی رابنویسید.

35-لوله های غربالی چگونه باهم مرتبط می شوند؟

36-نقش سلول های همراه رابنویسید.

 

 

 

 

 

 

 

 

[ دوشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۸۹ ] [ 18:58 ] [ بهروزمرادی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

نویسنده:بهروزمرادی دبیرزیست شناسی ناحیه2کرمانشاه
امکانات وب